ტელეფონი: 0322 500099
Email: info@tvg.ge
სამუშაო საათები: 10:00-23:00

დამტკიცებულია:
ტივიჯის დირექტორის
ბესიკი წაქაძის მიერ
––––––––––––––––––––––

TVG პერსონალური მონაცემების დაცვა და
დამუშავების წესები
მუხლი 1. პერსონალური მონაცემების დაცვის ცნება
შპს "TVG" (შემდგომში - TVG) მოწოდებულია დაიცვას თავისი მომხმარებლების კონფიდენციალურობა და პირადი მონაცემები. TVG თავისი საქმიანობის სფეროდან განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს თანამშრომელთა და მასთან სახელშეკრულებო ურთიერთობაში მყოფ პირთა პერსონალური მონაცემების დაცვას. შედეგად მიღებული პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას TVG მოქმედებს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის, „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის, სხვა შესაბამისი ნორმატიული აქტებისა და ამ დოკუმენტის შესაბამისად.
მუხლი 2. წესებში გამოყენებული ტერმინების განმარტება
2.1. ამ წესებში გამოყენებული ტერმინები განისაზღვრება მხოლოდ TVG-ის მუშაობის სპეციფიკიდან გამომდინარე და მისი გაგების გასამარტივებლად. ეს განმარტებები შეესაბამება „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონს და წინააღმდეგობის შემთხვევაში მათი განმარტება უნდა მოხდეს მხოლოდ კანონის შესაბამისად.
2.2. პერსონალური მონაცემები (შემდგომში – მონაცემები) – ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირთან და გამოიყენება TVG საქმიანობის მიზნებისთვის;
2.3. სპეციალური კატეგორიის მონაცემები – იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირთან დაკავშირებული მონაცემები, რომლებიც გამოიყენება TVG-ის საქმიანობის მიზნებისათვის და, სხვა საკითხებთან ერთად, გამოავლენს ფიზიკური პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ფინანსურ მდგომარეობას და შემოსავალს, საბანკო მონაცემებს, ბიომეტრიულ ინფორმაციას;
2.4. მონაცემთა დამუშავების საგანი – ნებისმიერი ფიზიკური პირი, რომლის მონაცემებს TVG იყენებს საკუთარი მიზნებისთვის. ფიზიკური პირი შეიძლება იყოს იდენტიფიცირებული ან იდენტიფიცირებადი;
2.5. TVG – მონაცემთა დამმუშავებელი, რომელიც განსაზღვრავს მონაცემთა დამუშავების მიზნებსა და საშუალებებს, მეთოდებს, ფორმებს, უსაფრთხოების ორგანიზაციულ და ტექნიკურ ზომებს;
2.6. ავტორიზებული პირი – პირი, რომელიც ჩართულია TVG-ის მიერ კანონის ან ხელშეკრულების საფუძველზე მონაცემთა დამუშავების პროცესში, რომელიც ამუშავებს მონაცემებს TVG-ის სახელით ან/და მისი სერვისების შინაარსიდან და მომსახურების მიწოდების მიზნებიდან გამომდინარე.
2.7. მონაცემთა მიმღები - ნებისმიერი პირი, რომელსაც, TVG-ის საქმიანობის მიზნებიდან გამომდინარე, გადაეცა პერსონალური მონაცემები პირდაპირ ან/და ელექტრონული ფორმით, მათ შორის, უფლებამოსილი პირი, TVG-ს თანამშრომელი;
2.8. მონაცემთა დამუშავება – ნებისმიერი აქტიური და/ან პასიური ქმედება, რომელიც შესრულებულია პერსონალურ მონაცემებზე, ვიდეო და აუდიო მონიტორინგის ჩათვლით. დამუშავება ასევე შეიძლება განხორციელდეს სრულად ავტომატური, ნახევრად ავტომატური ან მთლიანად ხელით საშუალებებით.
მუხლი 3. წესების შემუშავების მიზანი
ამ წესების დამტკიცების მიზანია TVG-ის მიერ შეგროვებული პერსონალური მონაცემების დაცვის, შენახვისა და დამუშავების წესებისა და პროცედურების განსაზღვრა მისი მიზნებიდან და საქმიანობიდან გამომდინარე, რათა დამუშავების პროცესი წარიმართოს კანონის შესაბამისად. თითოეული მომხმარებლის უფლებები და უზრუნველყოს მათი ინფორმირება ამ მონაცემების დამუშავების წესების შესახებ.

.მუხლი 4. ტივიჯის საქმიანობის ფარგლებში დამუშავებული მონაცემები.

4.1. ტივიჯი ამუშავებს შემდეგ მონაცემებს:
4.1.1. მომხმარებების შესახებ – სახელი, გვარი, დაბადების
თარიღი, ასაკი, სქესი, მისამართი, პირადი ნომერი, პირადობის დამადასტურებელი
დოკუმენტის ასლი,პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის სერია და ნომერი,
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის გაცემის ვადა, საკონტატო ტელეფონის
ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი;
4.1.2. კომპანიის თანამშორმლების შესახებ – სახელი, გვარი, ფოტოსურათი,
დაბადების თარიღი, ასაკი, მოქალაქეობა, სქესი, მისამართი, პირადი ნომერი, პირადობის
დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის
სერია და ნომერი, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის გაცემის ვადა,
ავტობიოგრაფია, რეზიუმე (CV), განათლების შესახებ ინფორმაცია, უცხო ენის ცოდნის
შესახებ ინფორმაცია, დიპლომის ასლი ან განათლების დამადასტურებელი მოწმობა,
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნის შესახებ ინფორმაცია, სამუშაო გამოცდილების
შესახებ ინფორმაცია, შენობაში შესვლისა და შენობიდან გასვლის დრო, ტელეფონის
ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, საბანკო ანგარიშის ნომერი, დაკავებული
პოზიცია (თანამდებობა), ანაზღაურების შესახებ ინფორმაცია, პროფესია;
4.1.3 პოტენციური დასაქმებულის შესახებ – სახელი, გვარი, ავტობიოგრაფია, რეზიუმე (CV),
დიპლომის ასლი ან განათლების დამადასტურებელი მოწმობა, სამუშაო გამოცდილების
შესახებ ინფორმაცია, უცხო ენის ცოდნის შესახებ ინფორმაცია, კომპიუტერული
პროგრამების ცოდნის შესახებ ინფორმაცია, შენობიდან შესვლისა და შენობიდან გასვლის
დრო, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი;
4.1.4. ვიზიტორის შესახებ – სახელი, გვარი, შენობიდან შესვლისა და შენობიდან გასვლის
დრო, ავტომობილის სახელმწიფო სარეგისტრაციო ნომერი.
4.2. ტივიჯიში დამუშავებული მონაცემების შენახვის ვადები დადგენილია შესაბამისი კანონმდელბობით;
4.3. ტივიჯიში დამუშავებული მონაცემები ინახება ფაილური სისტემის სახით როგორც ელექტრონულად ასევე შესაძლოა ფიზიკური სახით, ასევე, შექმნილია ფაილების კატალოგი.

მუხლი 5. დამუშავებული მონაცემების გამოყენების მიზნები
ტივიჯიში დამუშავებული მონაცემები გამოიყენება სხვადასხვა მიზნით, კერძოდ:
5.1. კომპანიის მიერ შეთავაზებული მომსახურების მიმღები პირისთვის მომსახურების მიწოდება და მიწოდებასთან პირდაპირ დაკავშირებული სხვა სერვისების გაცნობადა ამ მიზნით კომუნიკაცია;
5.2. მომსახურების მიღების სურვილის მქონე პირისთვის მოსახურების პირობების გაცნობა და ტესტირება;
5.3. ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსების ორგანიზება, ტივი.ჯში დასაქმებული პირების საქმეების მართვა, სარეზერვო ბაზების შექმნა, პერსონალის შეფასება, შრომის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე მონაცემების შეგროვების, დასაქმებული პირებისთვის შეთავაზებების განხორციელება, ხელშეკრულებების, მივლინებების, შვებულებების და სხვა დოკუმენტაციის გაფორმება, პერსონალის გამოკითხვა;
5.4. ტივიჯის ტერიტორიაზე ან დატაცენტრებში უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და პრევენცია.

მუხლი 6. მონაცემებზე წვდომის უფლების მქონე პირები და მისი დამუშავების წესები
6.1 შესაბამისი მიზნისა და პროპორციების ფარგლებში, ტივი.ჯში პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა შესაბამისი ვალდებულების და კომპეტენციის ფარგლებში შესაძლებელია ჰქონდეს კომპანიის დირექტროს, მომსახურების მიწოდების და ხარისხის კონტროლის, ცხელი ხაზის და კომპანიის ელექტრონული პლაფორმების, კადრების და შრომის უსაფრთხოების, კომპანიის უსაფრთხეობის მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილ პირებს, ასევე კომპანიის ფინანსურ სამსახურს და მარკეტინგის სამსახურს.
6.2. ტივიჯი პერსონალურ მონაცემებს ამუშავებს შემდეგი დაცვით:
– მინიმალური აუცილებლობა
სამართლიანობა და გამჭვრივალობა;
კანონიერება, მონაცემთა სუბიექტის წინაშე ანგარიშვალებულება და მისი ღირსების დაცვა;
6.3. კომპანია უზრუნველყოფს მონაცემთა სიზუსტისა და სისწორის უზრუნველყოფას, მათ შორის, ინფორმაციის
მიზნობრივი განახლება ან წაშლა/განადგურებას.
6.4. მონაცემთა შენახვა ხდება შესაბამისი ვადით, მათ შორის იმ ვალდებულებების ფარგლებში რომელიც დადგენილია ქვეყნის საგადასახადო კანონმდებლობით;
6.5. კომპანიაში მონაცემების დამუშავების მთელი პროცესის უსაფრთხოდ მიმდინარეობა და კომპანია ვალდებულია უზრუნვეყლოს ამ პროცესების და პროცედურების ამ სტანდარტით წარმეობა;
6.6. ზემოაღნიშნულის გარდა, ტივიჯი იცავს დამუშავების კანონით გათვალისწინებულ სტანდარტებს, როგორც არასენსიტიური, ისე განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებისთვის, კერძოდ,
6.7 მონაცემების დამუშავება შესაძლებელია, მათ შორის, ეფუძნებოდეს:
– ზეპირ ან წერილობით თანხმობას;
– კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, რისი შესრულების
ვალდებულებაც აკისრია ტივიჯის (მათ შორის, მომსახურების მიწოდების და მომხმარბელთა უფლებების დაცვის სფეროს მარეგულირებელი კანონქვემდებარე აქტებით განსაზღვრული ვალდებულებები);
– შრომითი ვალდებულებების, შრომითი ურთიერთობებისა და დასაქმების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებას.

მუხლი 7. მომხმარებელთა და საბილინგო ბაზის ადმინისტრირება
7.1. მისი სერვისების მიწოდების მიზნით, ტივიჯი ახორციელებს მომხმარებლების ელექტრონული ბაზის და საილინგო სისტემის ადმინისტრირებას;
7.2. ბაზების ადმინისტრირება შესაძლებელია განხორციელდეს ტივიჯიში არსებული შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის ან უფლებამოსილი პირის მეშვეობით, შესაბამისი ხელშეკრუელბის საფუძველზე სადაც გარანტირებულია მესამე პირის მიერ ამ მონაცემების დამშუაოვებისას პერსონალური მონაცემების დაცვა მაღალ დონეზე როგორც ადმინისტრაციულად ასევე კიბერ დაცულობის კუთხით;
7.3.. უფლებამოსილი პირის მიერ მონაცემთა კანონიერი დამუშავების უზრუნველყოფის მიზნით, ხორციელდება მისი საქმიანობის პერიოდული კონტროლი შესაბამისი უფლებამოსილების ფარგლებში.

მუხლი 8. ელ-ფოსტისა და ტელეფონის ნომრის გამოყენება
8.1. ეფექტური და სწრაფი კომუნიკაციის მიზნით, ტივიჯი ამუშავებს მომხმარებლების ელფოსტას და ტელეფონის ნომრებს;
8.2. ელ-ფოსტისა და ტელეფონის ნომრის გამოყენება სიახლეების მიწოდებისა და სარეკლამო შეტყობინებების (პირდაპირი მარკეტინგი) გაგზავნის მიზნით დასაშვებია მხოლოდ სუბიექტის წინასწარი თანხმობით;
8.3. მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს მოითხოვოს ელ-ფოსტის ან/და ტელეფონის ნომრის გამოყენების შეწყვეტა მარკეტინგული მიზნებისთვის, რაც დაუყოვნებლივ უნდა დაკმაყოფილდეს.

მუხლი 9. მონაცემთა სუბიექტის უფლებები
9.1. მონაცემთა სუბიექტს ნებისმიერ დროს უფლება აქვს მიიღოს ინფორმაცია მის შესახებ
დამუშავებული მონაცემების თაობაზე, კერძოდ:
– რომელი მონაცემი მუშავდება და რა მიზნით;
– მონაცემთა მოპოვების წყარო;
– მონაცემთა შენახვის ვადა;
– რა უფლებები გააჩნია მონაცემთა სუბიექტს დამუშავების მიმდინარეობისას;
– ხდება თუ არა დამუშავება პროფილირების საფუძველზე;
– ვის შეიძლება გადაეცეს (გადაეცემა) მისი მონაცემები და რა საფუძვლით;
ინფორმაციის მიღება, დამატებით, შესაძლებელია დამუშავების პროცესის, მისი ფორმებისა და მეთოდების შესახებ.
9.2. მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს მოითხოვოს მის შესახებ არსებული მონაცემების
გასწორება, განახლება, შევსება, დამატება, იმ შემთხვევაში თუ მონაცემები არაზუსტი ან
არასრულია.
9.3. თუ ტივიჯი თავად ჩათვლის, რომ მონაცემები გასასწორებელი, გასაახლებელი, შესავსები ან დასამატებელია და თუ არსებობს საამისო მიზანი, 15 დღის ვადაში უნდა მოხდეს შესაბამისი ზომების მიღება მათი გასწორების, დამატების, შევსების ან/და განახლებისთვის.
9.4. მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს მოითხოვოს მონაცემთა დამუშავების დროებითი შეჩერება (დაბლოკვა) იმ შემთხვევაში თუ სადავოა მონაცემთა დამუშავების მიზნები ან/და საფუძვლები, მათი ნამდვილობა ან სიზუსტე.
9.5 ტივიჯი, მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნის შემთხვევაში, ახდენს მონაცემთა დაბლოკვას მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 3 დღის ვადაში;
მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს მოითხოვოს მის შესახებ არსებული მონაცემების
დამუშავების შეწყვეტა ან/და წაშლა. ამ მუხლით გათვალისწინებული სუბიექტის უფლებების შეზღუდვა დასაშვებია თუ ეს არ არის აკრძალული კანონით.

მუხლი 10. მონაცემების მიწოდების ფორმა და ვადები

10.1. მონაცემების მიწოდება უნდა მოხდეს ელექტრონული ფორმით, თუ სუბიექტი არ ითხოვს წერილობით ფორმას.
10.2. მოთხოვნილი ინფორმაცია სუბიექტს უნდა მიეწოდოს მოთხოვნისთანავე, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც ინფორმაციის მიწოდება მოითხოვს მათ მოძიებას არქივში, სხვა
სტრუქტურულ ერთეულში ან საჭიროა დოკუმენტების კონსოლიდირება და დამუშავება.
ამ შემთხვევაში ინფორმაციის მიწოდება უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს 10 სამუშაო
დღის ვადაში;

მუხლი 11. ტივიჯის პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებაზე პასუხისმგებელი
პირი
11.1. სუბიექტის უფლებების ეფექტური დაცვისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობის მოთხოვნათა ეფექტური შესრულების მიზნით, ტივიჯიში განსაზღვრულია პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებაზე პასუხისმგებელი პირი – კომპანიის დირექტორის მოადგილე (შემდგომში – ოფიცერი).

მუხლი 12. მონაცემების უსაფრთხოების დაცვის და უსაფრთხო გადამუშავების ტექნიკური და ორგანიზაციული უზრუნველყოფა
12.1. ტივიჯი–ში უზრუნველყოფილია მონაცემთა დამუშავების ტექნიკური და ორგანიზაციული უსაფრთხოების სტანდარტი, რომელიც მოქმედებს მონაცემთა დამუშავების მთელ ციკლზე;
12.2. . მონაცემთა დამუშავების ტექნიკური და ორგანიზაციული უსაფრთხოების
სტანდარტები განსაზღვრულია მონაცემთა კატეგორიების, მათი მოცულობის,
დამუშავების მიზნის, ფორმისა და საშუალებების გათვალისწინებით;
12.3. მონაცემთა დამუშავების ტექნიკური უსაფრთხოების სტანდარტები რეგულირდება
„ტივიჯის ინფორმაციული უსაფრთხოების წესების“-ს შესაბამისად, რომლის მიხედვით რეგულირდება მონაცემთა დამუშავების ორგანიზაციული უსაფრთხოების სტანდარტები, ასევე
მოიცავს მონაცემებს უსაფრთხო ფიზიკური შენახვის შესახებ, ასევე ამონაცემების წაშლისთვის დადგენილ წესებს.

მუხლი 13. ვიდეოკონტროლისა და აუდიოკონტროლის განხორციელება
13.1. უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, საკუთრების დაცვის ან/და კონფიდენციალური
ინფორმაციის დაცვის მიზნით, ტივიჯის შენობ(ებ)ის გარე პერიმეტრსა და შენობ(ებ)ის დერეფნებში, ასევე სასერვერო და მონაცემთა შენახვის სივრცეებში, ასევე მომსხმარებელბთან კომუნიკაციის სივრცეებში აწარმოებს ვიდეოკონტროლს, თანამშრომელბის, სტუმრების და მომხმარებლების წინასწარი ინფორმირებით;
13.2. აუდიოკონტროლის განხორციელება დასაშვებია მხოლოდ ტივი.ჯის მიერ დისტანციური მომსახურების განხორციელებისას ან მომსახურების გაუმჯობესების მიზნებიდან გამომდინარე, სუბიექტის წინასწარი ინფორმირების შემთხვევაში;
13.3. ჩანაწერები ინახება არაუმეტეს 1 თვით, ხოლო აუდიომონიტორინგის შედეგად მიღებული ჩანაწერები – 3 თვით.

 

 

 

 

Approved:

Director of TV  by

Besiki Tsakadze

______________________________________________________________________

 

Valid from October 01, 2021.

TVG personal data protection and

Processing rules

Article 1. Concept of personal data protection

"TVG" LLC (hereinafter - TVG) is committed to protecting the privacy and personal data of its users. Out of its scope of activity, TVG attaches special importance to the protection of personal data of employees and persons in contractual relationship with it. In the resulting personal data processing, TVG acts in accordance with the Law of Georgia "On Personal Data Protection", the Law of Georgia "On Electronic Communications", other relevant normative acts and this document.

Article 2. Definition of terms used in the rules

2.1. The terms used in these rules are defined only based on the specifics of TVG 's work and to simplify its understanding. These definitions are in accordance with the Law of Georgia "On Personal Data Protection" and in case of contradiction, they should be interpreted only in accordance with the law.

2.2. Personal data (hereinafter – data) – any information related to an identified or identifiable natural person and used for the purposes of TVG activities;

2.3. Special category data – data related to an identified or identifiable natural person, used for the purposes of TVG activity and revealing, among other things, the natural person's health condition, financial condition and income, bank data, biometric information;

2.4. Subject of data processing – any natural person whose data is used by TVG for its own purposes. A natural person can be identified or identifiable;

2.5. TVG – data processor, which determines the purposes and means of data processing, methods, forms, organizational and technical security measures;

2.6. Authorized person – a person involved in the process of data processing by TVG, based on the law or contract, who processes data on behalf of TVG and/or based on the content of its services and the purposes of service delivery.

2.7. Data recipient - any person to whom, depending on the goals of TVG 's activity, personal data was transferred directly and/or in electronic form, including an authorized person, an employee of TVG;

2.8. Data processing – any active and/or passive actions performed on personal data, including video and audio monitoring. Processing can also be done by fully automatic, semi-automatic or fully manual means.

Article 3. Purpose of development of rules

The purpose of approving these rules is to determine the rules and procedures for the protection, storage and processing of personal data collected by TVG, resulting from its purposes and activities, to ensure that the processing process is conducted in accordance with the law, to protect the rights of each user and to ensure that they are informed about the rules for processing this data.

Article 4. Data processed within the scope of TVG activities.

4.1. TVG processes the following dаta:

4.1.1. About users - name, surname, date of birth

Date, age, gender, address, personal number, proof of identity

A copy of the document, series and number of the identity document,

Term of issue of identity document, contact phone number

number, e-mail address;

4.1.2. About company partners - name, surname, photo,

Date of birth, age, citizenship, gender, address, personal number, ID

Copy of proof document, identity proof document

Series and number, period of issue of identity document,

Autobiography, resume (CV), information about education, foreign language skills

information, a copy of a diploma or a certificate of education,

Information about knowledge of computer programs, work experience

Information about, time of entering and leaving the building, phone number

Number, email address, bank account number, busy

position, salary information, profession;

4.1.3 About the potential employee - name, surname, autobiography, resume (CV),

Copy of diploma or certificate of education, work experience

Information about foreign language knowledge, computer

Information about the knowledge of the programs, entering and leaving the building

time, telephone number, e-mail address;

4.1.4. About the visitor - name, surname, entry and exit from the building

time, vehicle state registration number.

4.2. The terms of storage of data processed in TVG are established by the relevant legislation;

4.3. The data processed in TVG is stored in the form of a file system, both electronically and possibly physically, and a file catalog is created.

Article 5. Purposes of using processed data

The data processed in TVG is used for various purposes, namely:

5.1. Providing services to the recipient of the services offered by the company and introducing other services directly related to the delivery, communication for this purpose;

5.2. Acquaintance and testing of service conditions for a person willing to receive services;

5.3. Organization of competitions for vacant positions, management of cases of persons employed in  TVG, creation of reserve bases, evaluation of personnel, collection of data related to labor safety, implementation of offers for employed persons, signing of contracts, business trips, vacations and other documentation, personnel survey;

5.4. Ensuring and preventing security in TVG territory or data centers.

 

Article 6. Persons with the right to access data and rules for its processing

6.1 Within the scope of the relevant purpose and proportions, access to personal data in TVG within the framework of the relevant obligation and competence may be granted to the company's director, service delivery and quality control, hotline and company's electronic platforms, personnel and labor safety, company's security management authority, as well as the company's financial department. and marketing department.

6.2. TVG processes personal data with the following protections:

- Minimum necessity

fairness and transparency;

legality, accountability to the data subject and protection of his dignity;

6.3. The Company ensures the accuracy and correctness of the data, including the information

Targeted update or deletion/destruction.

6.4. Data is stored for an appropriate period of time, including within the framework of the obligations established by the tax legislation of the country;

6.5. the safe operation of the entire process of data processing in the company, and the company is obliged to ensure that these processes and procedures are carried out according to this standard;

6.6. In addition to the above, TVG adheres to the processing standards provided by law for both non-sensitive and special categories of data, namely,

6.7 Data may be processed, inter alia, based on:

- oral or written consent;

- the requirements stipulated by the law, what to fulfill

Obligations are also borne by TVG (including the obligations defined by the by-laws regulating the field of service provision and protection of users' rights);

- Making decisions about labor obligations, labor relations and employment.

Article 7. Administration of customers and billing base

7.1. In order to provide its services, TVG administers the electronic database of users and the sailing system;

7.2. Administration of the databases can be carried out through the relevant structural unit in TVG or an authorized person, based on the relevant agreement, where the protection of personal data at a high level both administratively and in terms of cyber security is guaranteed during the mediation of this data by a third party;

7.3.. In order to ensure the legal processing of data by the authorized person, periodic control of his activities is carried out within the framework of the relevant authority.

Article 8. Use of e-mail and telephone number

8.1. In order to communicate efficiently and quickly, TVG processes users' email and phone numbers;

8.2. The use of e-mail and phone number for the purpose of providing news and sending advertising messages (direct marketing) is allowed only with the subject's prior consent;

8.3. The data subject has the right to request the termination of the use of the e-mail and/or telephone number for marketing purposes, which must be complied with immediately.

Article 9. Rights of the data subject

9.1. The data subject has the right to receive information about him at any time

Regarding processed data, namely:

- which data is processed and for what purpose;

– source of data acquisition;

- data storage period;

- What rights does the data subject have during processing;

– whether processing is done on the basis of profiling;

- To whom can his data be transferred (transferred) and on what basis;

In addition, it is possible to obtain information about the processing process, its forms and methods.

9.2. The data subject has the right to request the data available about him

Correcting, updating, completing, adding, if the data is inaccurate or

is incomplete.

9.3. If Tivage itself considers that the data needs to be corrected, updated, supplemented or supplemented and if there is a valid purpose, appropriate measures must be taken within 15 days to correct, supplement, supplement and/or update them.

9.4. The data subject has the right to request a temporary suspension (blocking) of data processing in case the purposes and/or grounds of data processing, their validity or accuracy are disputed.

9.5 TVG, at the request of the data subject, blocks the data within 3 days after the request;

The data subject has the right to request the data available about him

Termination of processing and/or deletion. Restriction of the subject's rights provided for in this article is allowed if it is not prohibited by law.

Article 10. Data delivery form and terms

10.1. The data must be provided in electronic form, unless the subject requests a written form.

10.2. The requested information should be provided to the subject immediately upon request, except that

In cases where the provision of information requires their retrieval in the archive, other

In a structural unit or it is necessary to consolidate and process documents.

In this case, the information must be provided no later than 10 working days

within a day;

Article 11. Responsible for personal data processing of TVG

person

11.1. Effective protection of subject rights and personal data protection legislation